Teaching Portfolios > Student Work Portfolio

Figure in Limited Palette
Figure in Limited Palette
Oil on Canvas